پالس اکسی متر موبایلی و انگشتی
مشخصات پالس اکسی متر

 

مشخصات پالس انگشتی