• واردات و فروش تجهیزات پزشکی
  • تولید تجهیزات پزشکی
  • مشاوره در امر تجهیز بیمارستان ها
  • خدمات پس از فروش